https://redvice.eu/wp-content/themes/redvice-corporate/_images_upload/_tn_9207eaaff797ad25.jpg
Wij brengen vraag en aanbod samen!
Speciaal voor de food- en agrosector

VACATURES

Algemene voorwaarden Redvice

DEFINITIES:

a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon die zich door dienstverlener laat adviseren.
b. Dienstverlener: Redvice is opdrachtnemer van opdrachtgever met betrekking tot advisering inzake werving -en selectieactiviteiten. De door Redvice ontwikkelde Recruitment-formule wordt hiervoor toegepast.
c. Kandidaat: een door Redvice geselecteerde persoon, die aan de opdrachtgever zal worden voorgedragen.
d. Vacatureanalyse: een omgevingsonderzoek uitgevoerd bij de opdrachtgever ter vastlegging van de kritische succesfactoren in het functieprofiel.
e. Rekruteringsovereenkomst: de inspanningsovereenkomst tussen Redvice en de opdrachtgever op grond waarvan dienstverlener één of meer kandidaten voor een dienstbetrekking bij de opdrachtgever zal voorstellen.
f. Functieprofiel: een door Redvice in samenwerking met de opdrachtgever op te stellen omschrijving van een in het bedrijf van de opdrachtgever te vervullen vacature.
g. Kandidaatprofiel: de schriftelijke introductie van een kandidaat bij de opdrachtgever. Hierin zijn tenminste opgenomen: CV kandidaat, salarisgegevens, een samenvatting van de referentie-inwinning, de rapportage van het door de kandidaat gemaakte online assessment en een verslag van het gesprek met de kandidaat. De door de kandidaat verstrekte informatie, zowel tijdens het psychologisch onderzoek als inzake de salarisgegevens en CV worden geacht naar waarheid te zijn verstrekt. Redvice is niet aansprakelijk, wanneer door de kandidaat onjuiste gegevens worden verstrekt.
h. Kandidaat gegevens: de schriftelijke introductie van een kandidaat bij de opdrachtgever. Wanneer Redvice enkel verantwoordelijk is voor de werving en de telefonische screening van de kandidaat zijn ten minste opgenomen: CV kandidaat, salarisgegevens en een korte samenvatting van het telefoongesprek.
i. Externe kosten: alle kosten gemaakt door Redvice in het kader van de vervulling van de opdracht. (zoals de eventueel door kandidaten gedeclareerde reiskosten). Inzake reiskosten hanteren wij het vergoedingsbeleid van de opdrachtgever.
j. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt dienstverlener een advertentie op en adviseert inzake de mediakeuze. De advertentiekosten worden door Redvice doorbelast.
k. Referentieonderzoek: het telefonisch inwinnen van informatie over de kandidaat bij 1 tot 3 door de kandidaat zelf aangedragen personen.
l. Assessment: het afnemen van een online persoonlijkheidsonderzoek van een kandidaat of medewerker met daaraan gekoppeld een gesprek met een gecertificeerd consultant. De test bestaat uit een persoonlijkheidsprofiel met daaraan gekoppeld een vragenlijst naar keuze. De assessmentrapportage zal na toestemming van de betrokken kandidaat of medewerker samen met een schriftelijke rapportage van het gesprek worden verstrekt aan de opdrachtgever.

ALGEMEEN

Art. 1 -Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Redvice, dienstverlener/opdrachtnemer (verder dienstverlener genoemd) en een opdrachtgever, waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
Art. 2 -In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en dienstverlener in geval de rechtbank bevoegd is, beslecht worden door de rechtbank. Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
Art. 3.1 -Dienstverlener is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de dienstverlener. De door een kandidaat verstrekte informatie gedurende het psychologisch onderzoek, het CV en de verstrekte salarisinformatie worden geacht naar waarheid te zijn ingevuld c.q. verstrekt. De dienstverlener kan voor deze ontvangen informatie niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever verbindt zich dienstverlener te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door dienstverlener van werkzaamheden met uitzondering van die waar sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van dienstverlener.
Art. 3.2 -Indien en voor zover er op dienstverlener enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het honorarium over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.
Art. 3.3 -Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, met inbegrip van gevolgschade die door de aangestelde kandidaat tijdens zijn dienstverband direct en/of indirect wordt veroorzaakt.
Art. 4 -Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Art. 5 -Dienstverlener is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Dienstverlener zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

UITVOERING SEARCHOPDRACHT

Art. 6 -Dienstverlener voert een uitgebreide search uit naar kandidaten die voldoen aan een vooraf besproken profiel. De kandidaat gegevens van de kandidaten die positief hebben gereageerd op de aangeboden vacature worden verstrekt aan de opdrachtgever. Met behulp van verstrekte inloggegevens zijn de gegevens van geselecteerde kandidaten online in te zien. De selectie van de dienstverlener beperkt zich tot het houden van een telefonisch interview.

UITVOERING SELECTIEOPDRACHT

Art. 7 -De opdrachtgever verstrekt de kandidaat gegevens aan de dienstverlener of dienstverlener gebruikt gegevens van kandidaten, die het resultaat zijn van een door de opdrachtgever eerder verstrekte searchopdracht.
Art. 8 –De dienstverlener legt de kandidaat een online assessment voor. Na afname van dit online-assessment maakt de dienstverlener hiervan een verslag. Dit verslag bespreekt hij met de kandidaat. Na overleg met de kandidaat wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het assessment en het gesprek.
Art. 9 -Referenties van betreffende kandidaat worden alleen na overleg met kandidaat ingewonnen. Dit wordt door dienstverlener gecoördineerd. Dienstverlener gaat ervan uit dat de inlichtingen die een kandidaat over zichzelf verstrekt, of die van referenten over hem/haar zijn verkregen, juist zijn.
Art. 10 -Na uitgebreide selectie draagt dienstverlener één of meerdere kandida(a)ten aan opdrachtgever voor op basis van de bij dienstverlener bekende functionele gedragselement-en van de betreffende kandidaat en het functieprofiel. Dienstverlener stelt hiertoe (een) kandidaatprofiel(en) op.
Art. 9 -De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze en aanstelling van een kandidaat.
Art. 10 -Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan dienstverlener zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, is dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

HONORARIUM

Art. 11.1 -Na het afronden van de searchopdracht wordt een bedrag van €1995,- gefactureerd.
Art 11.2 Na het afronden van een selectieopdracht wordt een bedrag gefactureerd van €495,- per kandidaat. Voor dit bedrag nemen we het assessment af en voeren we een referentieonderzoek uit. Vooraf is er overleg tussen opdrachtgever en dienstverlener over de kandidaten die in de procedure worden opgenomen.
Art. 11.3-Bij het uitvoeren van een Full Service W&S opdracht wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst tussen een door dienstverlener voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever het vooraf vastgestelde bedrag gefactureerd, zoals is vastgesteld in de rekruteringsovereenkomst.
Art. 12 Het in een later stadium inhoudelijk wijzigen van het functieprofiel wordt beoordeeld als het verstrekken van een nieuwe opdracht.
Art. 13 -De eventuele externe kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

BETALING

Art. 14 -Alle geldbedragen afgeleid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW.
Art. 15 -Betaling dient – conform de factuur, zonder korting of verrekening – binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van dienstverlener ontvangen te zijn. Na het verstrijken van de 14 dagen is opdrachtgever in verzuim en vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd.
Art. 16.1 -De vorderingen van dienstverlener op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
als na het sluiten van de overeenkomst aan dienstverlener omstandigheden ter kennis komen die de dienstverlener goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
indien dienstverlener de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
Art. 16.2 -In genoemde gevallen is dienstverlener bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van dienstverlener schadevergoeding te vorderen.
Art. 17 -In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Art. 18 -Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd. Indien dienstverlener aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Art. 19 -De opdrachtgever is jegens dienstverlener de door dienstverlener gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn en de Rechtbank de dienstverlener volledig of in overwegende mate hierop in het ongelijk stelt.

OVERMACHT

Art. 20 -Dienstverlener is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitval van door externe partijen geleverde ICT faciliteiten zoals de kandidaten database en de online test toepassing. Indien dienstverlener door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft dienstverlener het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren.

Redvice maakt voor vacatures gebruik van de diensten van vacature-site Food&AgriVacatures.nl.

Door hier te klikken leiden we je automatisch door.

Redvice maakt gebruik van de diensten van vacature-site Food&AgriVacatures.nl.

Door hier te klikken leiden we je automatisch door en daar kun je inloggen of je inschrijven.