https://redvice.eu/wp-content/themes/redvice-corporate/_images_upload/_tn_9207eaaff797ad25.jpg
Word een bedrijf dat kandidaten trekt!
Meest aantrekkelijke werkgever in je branche worden?

ONS STAPPENPLAN

Algemene voorwaarden Redvice

Beste klant of deelnemer aan een van mijn trainingen,
In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.

Definities:

a. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of een overeenkomst heeft met Redvice, de dienstverlener. 

b. Dienstverlener: Redvice is dienstverlener van de klant met betrekking tot advisering inzake werving -en selectieactiviteiten. 

c. Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen de dienstverlener en de klant. 

Algemeen:

Art. 1 -Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Redvice, dienstverlener/opdrachtnemer (verder dienstverlener genoemd) en een klant, waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

Art. 2 -In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen klant en dienstverlener in geval de rechtbank bevoegd is, beslecht worden door de rechtbank. Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en klant is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 3.1 -Dienstverlener is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de dienstverlener. De klant verbindt zich dienstverlener te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door dienstverlener van werkzaamheden met uitzondering van die waar sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van dienstverlener.

Art. 3.2 -Indien en voor zover er op dienstverlener enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het honorarium over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

Art. 3.3 -Dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, met inbegrip van gevolgschade die door de advisering direct en/of indirect wordt veroorzaakt.

Art. 4 -Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Art. 5 -Dienstverlener is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Dienstverlener zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Aanbod

Art. 6 -De dienstverlener doet een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

Art. 7 -De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. De dienstverlener neemt voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is, mag de dienstverlener de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geeft de dienstverlener dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma's

Art. 8 -De klant kan tegen betaling een (online) programma volgen bij de dienstverlener. Toegang tot het programma is persoonlijk. De klant mag de inloggegevens en de materialen uit het programma niet met derden delen. Ook live sessies zijn alleen voor de klant toegankelijk. De klant kan pas na betaling deelnemen aan een programma. De klant moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat de klant niet de juiste apparatuur of internetverbinding heeft.

Vergoeding en betaling

Art. 9 -Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Ik e-mail je de factuur.

Overmacht

Art. 10 – Dienstverlener is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitval van door externe partijen geleverde ICT-faciliteiten zoals de website hosting en andere online toepassingen. Indien dienstverlener door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft dienstverlener het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren.

Contact

T: +31 (0) 653769999 (Gosse Rodenboog)

E: info@redvice.eu (algemeen)